2nd UTAD Conference

Existence, Tradition and Future

Turkish Society for Theatre Research and Bahçeşehir University Conservatory

 September 5-7, 2024

Call for Papers and/or Applied Workshop

As a form of art based on live performance, theatre has managed to maintain its existence by undergoing change and transformation throughout history from rituals to the present day. As a witness and narrator of history, the art of theatre has encountered wars, disasters, crises, earthquakes, societal transformations, and pandemics; yet, it has always managed to pull love, hope, love, peace and justice out of its hat.

From primitive tribal societies to the present day, debates have been conducted on the tradition and future of theatre. In the tradition of theatre, there is the idea of telling a story to the audience with the principle of being present and current, while its future is characterised by the idea of always adapting to the new. From the Anthropocene era to the present day, the survival of theatre has depended on its capacity to keep up with ages as a dynamic art. From the cave to the site states, from the baroque stage to the digital stage, theatre has been able to preserve its existence in an avant-garde way with its dynamic structure. That is why we always say EXIST, theatre!

Since the art of theatre can adapt to changes due to its dynamic performative structure, it has has been a subject of curiosity for philosophers, artists, politicians and scientists throughout the ages. The theories, play texts, playwrights, actors, directors, stage designers, etc., emerging throughout history have been active subjects to present the cyclical temporality of theatre between tradition and future. From Poetics to Ars Poetics, from Paradox of the Actor to The Invisible Actor, from Thetre of Cruelty to Theatre of the Poor, from post-dramatic to digital theatre, the way theatre relates to the audience and society has been the subject of many books.

If there were no theatre, would there have been masters who could better depict the transformations in everyday life than Aristophanes, Molière, Shakespeare, Hagop Vartovyan, Brecht, Beckett, Haldun Taner, Tennessee Williams, Sarah Kane? If there were no theatre, would we be able to applaud our favorite actors of today on stage? Therefore, understanding the transformations of theatre from tradition to future is, in a sense, understanding the world and human beings.

As Turkish Society for Theatre Research, we are waiting for your paper abstracts or applied workshops on the following topics (and/or their intersections):

Existence of Theatre as a Form of Art

 • The relationship between theatre and performance
 • The existence of the performance
 • The existence of dramatic text
 • The existence of playwrights
 • The existence of actor/actress
 • The existence of authors and/or translators
 • The existence of directors
 • The existence of dramaturgs
 • The existence of stage designers
 • The existence of the audience
 • The existence of theatre academy

Tradition in Theatre

 • The tradition of narrative and storytelling in local or universal context
 • Storytelling
 • Preservation of the traditional, Invention of Tradition and Transformation of Tradition
 • The relationship between literature, language, and theatre
 • Classics and their reinterpretation in theater

The Future of Theatre

 • Post-dramatic theatre
 • Futurist theatre
 • Digital Theatre
 • Posthumanist theatre
 • Transhumanist theatre
 • The Relation between Theatre and Social Media
 • Theatre and Technology
 • Ecological Theatre and Eco-Dramaturgy
 • Auditory Theatre (Radio and Podcast Theatre)

 Existence, Tradition, and Future: Special Topics

 • Acting Methods and Approaches
 • Directing Methods and Approaches
 • Applied Dramaturgy
 • Publishing and Copyright
 • Artificial Intelligence (AI) and Theatre
 • Multiculturalism in Theatre
 • Ethnic Racial and Minority Theatre
 • Shakespeare Studies
 • Stage Music
 • Dance Theatre
 • Physical Theatre Studies
 • Multicultural Theatre
 • Political Theatre
 • Musical Theatre
 • Puppet Theatre
 • Documentary Theatre
 • Forum Theatre and Augusto Boal
 • Gender in Theatre
 • Child and Youth Theatre
 • Theatre in Education
 • Creative Drama in Education
 • The Relationship between Game-based Learning, Gamification, and Theatre
 • Theatre, Pedagogy and Social Responsibility
 • Stage Design
 • Cinema and Theatre Relation

** All paper and applied workshop submissions will be accepted after undergoing REVIEWING process.

We will be honored and delighted to host you at the distinguished location of a world city, Istanbul, in collaboration with the Turkish Society for Theatre Research (http://www.utadconference.com) and Bahçeşehir University Conservatory (https://bau.edu.tr/akademik/12550-konservatuvar).

In order to participate in the conference to be held on 5-7 September 2024, we kindly ask you to send your 250-word summary and 100-word short CV to the Turkish Society for Theatre Research (TSTR) at utadconference@gmail.com before 30 April 2024.

Publication of the scientific papers of the conference will be encouraged in the following journals. Additionally, the publication of a special issue including full texts from the conference is also planned. A peer-review process will be applied for both the following journals and the articles that will be accepted for the conference special issue..

……….

Contact: utadconference@gmail.com

Web Page: http://www.utadconference.com/

Twitter: https://twitter.com/TiyatroDernegi

……….

2. UTAD Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Konferansı

Varoluş, Gelenek ve Gelecek

Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği (UTAD) ve Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar

 5-7 Eylül 2024

Tebliğ ve/veya Uygulamalı Atölye Çağrısı

Tiyatro canlı performansa dayalı bir sanat türü olarak ritüellerden günümüze tarih boyunca değişim ve dönüşüm geçirerek varoluşunu sürdürmeyi başarmıştır. Tarihin tanığı ve tarihin anlatıcısı olan tiyatro sanatı nice savaşlar, felaketler, krizler, depremler, toplumsal dönüşümler, salgınlarla karşılaşmış olsa bile, şapkasından her zaman aşk, umut, sevgi, barış ve adalet duygusunu çıkarmayı başarmıştır.

İlkel kabile toplumlarından günümüze tiyatronun geleneği ve geleceği üzerine tartışmalar yapılmıştır. Tiyatronun geleneğinde şimdi ve burada olma ilkesiyle seyirciye bir hikaye anlatma düşüncesi, geleceğinde ise hep yeniye ayak uydurma düşüncesi vardır. Antroposen çağdan günümüze tiyatronun varoluşunu sürdürebilmesi dinamik bir sanat olarak çağına ayak uydurabilme kapasitesine bağlı olmuştur. Mağaradan site devletlerine, barok sahneden dijital sahneye tiyatro devingen yapısıyla varoluşunu avangart bir şekilde koruyabilmiştir.  Bu yüzden hep VAR-OL tiyatro diyoruz.

Tiyatro sanatı devinimsel performatif yapısı nedeniyle değişimlere ayak uydurabildiği için çağlar boyu felsefecilerin, sanatçıların, politikacıların ve bilim insanlarının merak konusu olagelmiştir. Tarih boyunca ortaya çıkan kuramlar, oyun metinleri, yazarlar, oyuncular, yönetmenler, sahne tasarımcıları vs. gelenek ve gelecek arasındaki tiyatronun döngüsel zamansallığını göstermek için aktif birer özne olagelmiştir. Poetika’dan Ars Poetika’ya, Aktörlük Üzerine Aykırı Düşünceler’den Görünmez Oyuncu’ya, Vahşet Tiyatrosu’ndan, Yoksul Tiyatro’ya, post-dramatikten digital tiyatroya tiyatronun seyirciyle ve toplumla kurduğu ilişki biçimi nice kitapların konusu olmuştur.

Tiyatro olmasaydı gündelik yaşamdaki dönüşümleri Aristophanes’den, Moilere’den, Shakespeare’den, Hagop Vartovyan’dan, Brecht’ten, Beckett’den, Haldun Taner’den, Tennessee Williams’tan, Sarah Kane’den daha iyi anlatabilen ustalar çıkar mıydı acaba? Tiyatro olmasaydı günümüzün en sevdiğimiz oyuncularını sahnede alkışlayabilir miydik? Bu yüzden de tiyatronun gelenekten geleceğe dönüşümlerini anlamak da bir anlamda dünyayı ve insanı anlamaktır.

Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği (UTAD) olarak, aşağıdaki konularda (ve/ya bunların kesişim noktalarında) bildiri veya uygulamalı atölye çalışması özetlerinizi beklemekteyiz:

Tiyatronun Bir Sanat Dalı Olarak Varoluşu

 • Tiyatro ve performans ilişkisi
 • Performansın varoluşu
 • Dramatik metnin varoluşu
 • Oyun yazarının varoluşu
 • Oyuncunun varoluşu
 • Yazarların ve/veya çevirmenlerin varoluşu
 • Yönetmenlerin varoluşu
 • Dramaturgların varoluşu
 • Sahne tasarımcılarının varoluşu
 • Seyircinin varoluşu
 • Tiyatro akademisinin varoluşu

Tiyatroda Gelenek

 • Yerel veya evrensel bağlamda anlatı ve anlatıcılık geleneği
 • Hikâye anlatıcılığı
 • Geleneksel olanın korunması, geleneğin icadı ve geleneğin dönüşmesi
 • Edebiyat, dil ve tiyatro ilişkisi
 • Tiyatroda klasikler ve yeniden yorumlanması

Tiyatronun Geleceği

 • Post-dramatik tiyatro
 • Tiyatro ve post-hümanizm
 • Dijital tiyatro
 • Tiyatro ve Sosyal Medya İlişkisi
 • Tiyatro ve Teknoloji
 • Ekolojik Tiyatro-eko-dramaturji
 • Duyulan Tiyatro (radyo ve pod-cast tiyatrosu)

Var(ol)uş, Gelenek ve Gelecek Bağlamında Özel Konular

 • Oyunculuk Yöntem ve Yaklaşımları
 • Sahneleme Yöntem ve Yaklaşımları
 • Kamera Oyunculuğu
 • Müzikal Tiyatro
 • Sinema ve Tiyatro İlişkisi
 • Uygulamalı Dramaturji
 • Yayıncılık ve Telif Hakları
 • Yapay Zekâ ve Tiyatro
 • Tiyatroda Çok-Kültürlülük ve Post-Kolonyalizm
 • Etnik, Irksal ve Azınlık Tiyatrosu
 • Shakespeare Araştırmaları
 • Sahne Sanatları ve Müzik İlişkisi
 • Sahne Tasarımı
 • Dans Tiyatrosu
 • Fiziksel Tiyatro Araştırmaları
 • Kültürel Çoğulcu Tiyatro
 • Politik Tiyatro
 • Belgesel Tiyatro
 • Forum Tiyatro ve Augusto Boal Araştırmaları
 • Tiyatroda Toplumsal Cinsiyet
 • Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu
 • Kukla Tiyatrosu
 • Eğitimde Tiyatro
 • Eğitimde Yaratıcı Drama
 • Oyun Temelli Öğrenme, Oyunlaştırma ve Tiyatro İlişkisi
 • Tiyatro, Pedagoji ve Sosyal Sorumluluk

** ** Tüm bildiri ve uygulamalı atölye çalışmaları HAKEM sürecinden geçtikten sonra kabul veya red edilecektir.

Sizleri Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği/ http://www.utadconference.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar (https://bau.edu.tr/akademik/12550-konservatuvar) işbirliğiyle bir dünya şehri İstanbul’un iki güzide mekanında ağırlamaktan onur ve şeref duyacağız.

5-7 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek konferansa katılmak için 250 kelimelik özetinizi ve 100 kelimelik kısa özgeçmişinizi Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği’ne (UTAD) utadconference@gmail.com eposta adresi üzerinden 30 Nisans 2024 tarihinden önce yollamanızı rica ediyoruz.

Konferans sonunda ortaya çıkacak bilimsel yayınların aşağıdaki HAKEMLİ dergilerde yayınlanması teşvik edilecektir. Konferans tam metinlerinden özel bir sayının yayınlanması da planlanmaktadır. Hem aşağıdaki dergiler hem konferans özel sayısı için kabul edilecek makaleler için peer-rewiew hakem süreci işletilecektir.

……….

İletişim: utadconference@gmail.com

Web Sayfası: http://www.utadconference.com/

Twitter: https://twitter.com/TiyatroDernegi