Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır

Atölye Dili: Türkçe eşzamanlı İngilizce

Atölye Süresi: 3 Saat

Atölyeye Katılım İçin: https://www.utadconference.com/registration/

Katılım için başvuru zorunludur. Başvurular utadconference@gmail.com adresine mail olarak veya https://www.utadconference.com/registration/ sayfasındaki form üzerinden gönderilmelidir.

Atölye sonunda katılım belgesi verilecektir.

Atölye Açıklaması:

Nörobilimsel bulgular, zihin ve bedenin bütünsel bir yapı içerisinde entegre olduğunu göstermektedir. Dünyayı algılama ve hareket etme deneyimi, soyut zihinsel kavramlar tarafından yeniden kullanılan sinirsel aktivite kalıpları geliştirir. Bu entegrasyon ilkesi, Batılı oyunculuk pratiğine yön veren zihin ve beden arasındaki kavramsal ayrımına meydan okuyarak, Stanislavski ve Michael Chekhov’un “psikofiziksel” ve Jacques Lecoq’un “mimodinamik” olarak adlandırdığı fenomen için ampirik bir temel sağlar.
Bedenleşmiş Oyunculuk, eğitim ve performansta zihin, beden ve çevrenin bütünsel etkileşimini benimser. Bedenleşmiş oyunculuk yaklaşımında zihinsel, fiziksel ve duygusal seçimler, her alanın diğerlerini etkilediği ve aynı anda etkilendiği bir “çağlayan” etkisine sahiptir. Süreç her zaman etkileşimlidir ve fiziksel dünyada nefes alırken kurgusal dünyada yaşayan harmanlanmış varlığı oluşturan benlik, karakter, hikâye ve dünya arasındaki refleksif, karşılıklı ve birbirini besleyen ilişkileri kabul eder.
Nörosomatik Oyunculuk, özünde, düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın fiziksel duyumlarımız ve sinirsel süreçlerimizle karmaşık bir şekilde iç içe geçtiğini kabul ederek, insan deneyiminin somutlaşmış doğasına vurgu yapar. Deneyimsel egzersizler, somatik teknikler ve bilişsel içgörülerin kombinasyonu sayesinde oyuncular, performanslarına derinlik ve nüans katarak karakterlerini benzersiz bir özgünlükle yaşamayı öğrenirler. Nörosomatik Oyunculuk, zihin-beden bağlantısına dair yüksek bir farkındalık geliştirerek, oyuncuları insan ifadesinin zengin spektrumundan yararlanmaları için teşvik eder. Oyuncular, Nörosomatik uygulamaların teatral ifadenin özünü nasıl şekillendirdiğini keşfederek, somaları aracılığıyla mekân, uzam, durum, olay, konu, tema, nesne, karakter, rol yaratım süreçlerinde özgün ifade potansiyellerini geleneksel oyunculuk metodolojilerinin sınırlarını aşarak deneyimlerler. Bu sayede, oyuncular performanslarını otantik ve ritüelistik bir etki ile yaratırken, sanat ile zanaat arasındaki derin bağın potansiyellerini de anlarlar.

Description of the Workshop: NEUROSCIENCE-BASED ACTING APPROACHES: EMBODIED ACTING, NEUROSOMATIC ACTING

Neuroscientific findings demonstrate that mind and body are holistically integrated. The experience of perceiving and moving in the world develops patterns of neural activity that are re-used by abstract mental concepts. This principle of integration challenges the conceptual separation of mind and body that has informed Western acting practice. It provides an empirical foundation for the phenomenon that Stanislavski and Michael Chekhov called “psychophysical” and Jacques Lecoq called “mimodynamic.”
Embodied Acting embraces the holistic interaction of mind, body and environment in training and performance. Mental, physical and emotional choices have a “cascade” effect in which each area affects, and is simultaneously affected by, the others. The process is always inter-active, acknowledging the reflexive, reciprocal and reciprocating relationships between self, character, story and world that form the blended being that inhabits the fictional world, while breathing in the physical world.
At its core, Neurosomatic Acting emphasizes the embodied nature of human experience, recognizing that our thoughts, emotions and behaviors are intricately intertwined with our physical sensations and neural processes. Through a combination of experiential exercises, somatic techniques and cognitive insights, actors learn to live their characters with unique authenticity, adding depth and nuance to their performances. By developing a heightened awareness of the mind-body connection, Neurosomatic Acting encourages actors to tap into the rich spectrum of human expression. By exploring how Neurosomatic practices shape the essence of theatrical expression, actors experience their unique expressive potential in the processes of creating space, situation, event, subject, theme, object, character, role through their soma, transcending the limits of traditional acting methodologies. In this way, actors create their performances with an authentic and ritualistic effect, while understanding the potentials of the deep connection between art and craft.

Bio Prof Rick J.Kemp

Professor Kemp holds a BA/MA from Oxford University, and an MFA and PhD from the
University of Pittsburgh. He is Head of Acting and Directing at Indiana University of
Pennsylvania, USA. His experience includes companies and theatres such as the Almeida,
Complicité, Commotion, Circulo de Bellas Artes, Quantum, the Pittsburgh Playhouse, 404
Strand, Squonk Opera, Teatr Polski, and Peter Brook’s Bouffes du Nord. A Fellow of the
Salzburg Global Seminar on Neuroscience and Art, publications include Embodied Acting: What
Neuroscience Tells Us About Performance, The Routledge Companion to Jacques Lecoq, and
The Routledge Companion to Theatre, Performance and Cognitive Science.

Profesör Kemp, Oxford Üniversitesi’nden lisans/yüksek lisans derecesine ve Pittsburgh
Üniversitesi’nden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. ABD’de Indiana University of
Pennsylvania’da Oyunculuk ve Yönetmenlik Bölüm Başkanıdır. Deneyimleri arasında Almeida,
Complicité, Commotion, Circulo de Bellas Artes, Quantum, Pittsburgh Playhouse, 404 Strand,
Squonk Opera, Teatr Polski ve Peter Brook’s Bouffes du Nord gibi topluluklar ve tiyatrolar yer
alıyor. Salzburg Küresel Sinirbilim ve Sanat Semineri’nin bir üyesi olan yayınlar arasında
Somutlaşmış Oyunculuk: Nörobilim Bize Performans Hakkında Ne Anlatıyor, Jacques Lecoq’a
Routledge Arkadaşı ve Tiyatro, Performans ve Bilişsel Bilimlere Routledge Arkadaşı yer alıyor.

F. SU ÖZKARATAŞ / Araştırmacı- Uygulayıcı
Doktora derecesini Dramatik Sanatlar (Disiplinlerarası Program)’da yapan Su Özkarataş
doktora tezini Nörobilim ve Oyunculuk üzerine yapmıştır. Doktora çalışmaları
kapsamında Prof. Rick KEMP ile çalışmış ve Indiana University of Pennsylvania’da
oyunculuk ve performans çalışmaları yürütmüştür.


Tiyatro- Oyunculuk alanında lisans ve Sinema TV alanında yüksek lisans derecesine
sahiptir. Türkiye’de ve İtalya’da farklı tiyatro topluluklarında oyunculuk yapan, Su
Özkarataş, şu anda Üniversiteye bağlı bir Konservatuvarda oyunculuk ve reji dersleri
vermektedir. İnsan olma meselesini biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, nörolojik
ve felsefi açıdan inceleme merakı olan Su Özkarataş, bilim ve sanat alanını birleştiren
ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir.

F. SU ÖZKARATAŞ / Researcher – Performer
Su Özkarataş, who holds her PhD degree in Dramatic Arts (Interdisciplinary Program),
did her doctoral thesis on Neuroscience and Acting. Within the scope of her doctoral
studies, she worked with Prof. Rick KEMP, and conducted acting and performance studies
at Indiana University of Pennsylvania.


She holds a bachelor’s degree in Theater – Acting and a master’s degree in Cinema TV. Su
Özkarataş, who has acted in different theater companies in Turkey and Italy, is currently
teaching acting and directing at a Conservatory affiliated to the University. Su Özkarataş,
who is interested in examining the issue of being human from biological, physiological,
psychological, sociological, neurological and philosophical perspectives, carries out
national and international projects that combine science and art.